Residenset Kulturens roll i stadsutvecklingen pågick 9–29 maj 2016 i Varberg. Sex konstnärer har arbetat tillsammans med att skapa gestaltningar och mötesplatser genom kreativa uttryck och metoder. Detta för att generera dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport.

Fokus har legat på den skapande processen. Målet var att kulturresidenset skulle ge kreativa underlag för en stadsdelsutveckling med hållbarhet och tillgänglighet och för en livsmiljö som ger trygghet och en god balans mellan boende, arbete, service, fritid och kultur för alla åldrar.

De sex konstnärerna valdes ut efter en utlysning som riktade sig till professionella aktörer från olika discipliner inom kulturområdet.

 Mina tankar inför residenset
Matilda Ruta – April 2016

En ny stadsdel, Västerport, är tänkt att växa fram i Varbergs nuvarande hamnområde och den beräknas vara färdig år 2025.

För att skapa nytt måste det gamla uppmärksammas. Var finns staden bortom stadsplaneringen? För vilka berättelser är Varberg scen? Vilka vanor och liv kommer att förflyttas till den nya stadsdelen Västerport?

Vad tänker de barn som går i lågstadiet nu om sin stad? De som antagligen kommer att leva sina tonårs- och vuxenliv i bland annat Västerport?

Jag kommer under veckorna i Varberg att samarbeta med och intervjua en mängd barn och vuxna. Men min undersökning är inte statistisk utan poetisk.
Jag vill ge en fantasifull och känslomässig bild av Varberg, från några slumpmässigt utvalda Varbergbors perspektiv. På detta vis vill jag visa på de parallella liv som pågår på samma plats. Skapa möten mellan de olika personer som vistas i närheten av varandra men som sällan är i kontakt. Inspirera och peppa deltagarna till mer kreativt skapande och samarbeten över generationsgränserna.

Med mitt projekt vill jag också undersöka de beståndsdelar av städer som det sällan talas om: Känslor, stämningar, minnen, oväntade och väntade händelser. Allt det som ger staden själ och förvandlar den från en kuliss till en kollektiv, levande plats.

METOD

Ofta förväntas barn berätta om sig själva för vuxna, som sedan tolkar, förstärker och rättfärdigar barns upplevelser. Jag vill att vi gör tvärtom denna gång. Hur ser den vuxnas värld ut genom ett barns ögon?
I mitt projekt får därför barnen tolka de vuxnas berättelser med sina bilder och ord. Men jag vill även låta barnen berätta om sin egen syn på staden.

FÖRBEREDELSEARBETE:
Inför residenset i maj kommer jag att be Varbergsbor att mejla mig sina minnen av staden. Inbjudan att dela med sig av berättelser går ut brett via t ex sociala medier. Om det är svårt att få in svar via mejl intervjuar jag vuxna jag träffar på plats i Varberg istället.

FÖRSTA VECKAN…
…genomför jag ett antal workshops tillsammans med barn i lågstadiet och förskola. Med hjälp av skriv- och rituppgifter undersöker jag deras minnen av staden och hur de använder den. De får även, om de vill, göra egna tolkningar av de inskickade mejlberättelserna.

ANDRA VECKAN…
…arbetar jag, i samarbete med en mindre barngrupp, med att intervjua vuxna om deras minnen av Varberg. Barnen får göra bildberättelser utifrån händelserna de vuxna beskriver. Helst vill jag ha med politiker och andra som arbetar med utformningen av Västerport i vuxengruppen. Jag skulle även vilja besöka ett äldreboende.

TREDJE VECKAN…
Tredje veckan gör jag en konstnärlig tolkning av materialet jag samlat in. Mitt mål är att i form av en tidning, utställning, väggmålning, film eller annan media låta allmänheten ta del av de berättelser jag fått in och min tolkning av dem.

Min metod och upplägget för veckorna är helt beroende av hur mina samarbetspartners responderar, så både slutresultatet och metoden kan komma att förändras under arbetets gång.

 

Share thisShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedIn